TOP SCORER

Fahadul Hasan AIR 69

Ankit Bhardwaj AIR 36

Parveen Poonia AIR 28

Monika Aggarwal 79 Marks

Rishab Jain AIR 28

Priyanka Aggarwal 69 Marks

Monika Garg 68 Marks

Manish Kundra 67 Marks

Prafful Kumar Sahu 67 Marks

Shubham Marwal 67 Marks

Yash Aggarwal 67 Marks

Abhishek Chauhan 66 Marks

Himesh Kumar 66 Marks

Sajal Garg 63 Marks

Saurabh Bhatia 63 Marks

Devika Jauhari 61 Marks

Neha Jain 61 Marks

Abhishek Singh 61 Marks

Vishesh Surana 61 Marks

Parveen Kumar 61 Marks

Ghanshyam Yadav 61 Marks

Sumant Sharma 61 Marks

Abhishek Jain 60 Marks

Alekh 60 Marks

Shilpi Mittal 60 Marks

Vivek Gridhar 59 Marks

Manish Kumar Aggarwal 56 Marks

Saddam Hussain 59 Marks

Ashish Peety Rank 36

Himmat Singh 62 Marks